ဂ်ပန္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား ၃ လအတြင္း ကိုရီးယား စေတာ့ရွယ္ယာ တစ္ထရီလီယံ၀မ္ ဖုိး၀ယ္ယူ

Thu, 07/17/2014 - 15:49 -- admin_im@2018

အာရွသားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားထဲတြင္ ဂ်ပန္တို႔သည္ ကိုရီးယားစေတာ့ခ္မ်ားကို အျခားႏိုင္ငံမ်ား ထက္ ပိုမို၀ယ္ယူခဲ့သည္။ ကိုရီးယား FSS က ဇူလိုင္ ၉ ရက္ေန႔ထုတ္ အစီရင္ခံစာအရ ဧၿပီလတြင္ (၂၈၁၁ ဘီလီယံ၀မ္)၊ ေမလတြင္ (၁၄၅၁ ဘီလီယံ၀မ္) ၀ယ္ယူခဲ့၍ အမ်ားဆံုးရွယ္ယာတစ္ခု တန္ဖိုးသည္ (၅၀၀.၃ ဘီလီယံ၀မ္) ျဖစ္သည္။ ေအာက္တိုဘာလမွ ယခုႏွစ္မတ္လအတြင္း ၄င္းတို႔ျပန္လည္ေရာင္းခ် ေသာ စေတာ့ခ္တန္ဖိုးသည္ ၇၂၇ ဘီလီယံ၀မ္ျဖစ္သည္။

ကိုရီးယား ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ‘ ခိုးယူကူးခ်မႈ ’ Plagiarism လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ၿပင္ဆင္

Thu, 07/17/2014 - 15:48 -- admin_im@2018

ပညာေရး၀န္ႀကီးအျဖစ္ အမည္စာရင္းတင္သြင္းျခင္းခံရေသာ Mr. Kim Myung-soo အေပၚ စြပ္စြဲခ်က္ မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္သူလူထု၏ ေ၀ဖန္မႈမ်ားအား တုန္႔ျပန္သည့္အေနျဖင့္ ကိုရီးယားပညာေရး၀န္ႀကီး ဌာနသည္ ‘ ခိုးယူကူးခ်မႈ ’ Plagiarism လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအသစ္မ်ားကို ေရးဆြဲထုတ္ျပန္သြားမည္ျဖစ္ သည္။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္က ေနာက္ဆံုးျပင္ဆင္ခဲ့ေသာ ‘ ခိုးယူကူးခ်မႈ ’ Plagiarism လုပ္ထံုးလုပ္နည္းတြင္ ‘ ခိုးယူကူးခ်မႈ ’ Plagiarism အား ‘ using the ideas and research fidings of another person without citing them ‘ ဟူ၍သာ ေဖာ္ျပထားရာ ‘ ခိုးယူကူးခ်မႈ ’ Plagiarism ကို အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုရာတြင္ ျပည့္စံုမႈမရွိဘဲ ေယဘူယ်သေဘာဆန္ေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ကိ္ုရီးယား သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၏ ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ား က်ဆင္း

Thu, 07/17/2014 - 15:46 -- admin_im@2018

အသက္ ၆၅ ႏွစ္ႏွင့္အထက္ ကိုရီးယားသက္ႀကီးရြယ္အို ငါးေယာက္တြင္ တစ္ေယာက္ခန္႔သည္ ပစၥည္း ဥစၥာပိုင္ဆုိင္မႈႏွင့္ ၀င္ေငြႏွစ္မ်ိဳးစလံုး ခ်ိဳ႕တဲ့လ်က္ရွိေၾကာင္း ကိုရီးယားက်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဌာန၏ အစီရင္ ခံစာတစ္ရပ္က ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ကုန္ပိုင္းစာရင္းအရ အသက္ ၆၅ ႏွစ္ႏွင့္အထက္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား ၏ ေငြေၾကးႏွင့္ပစၥည္းပိုင္ဆိုင္မႈတန္ဖိုးသည္ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ၀မ္သန္း ၃၀၀ ခန္႔သာရွိၿပီး အသက္ ၆၅ ႏွစ္ေအာက္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္မႈထက္ ၉.၁% ေလ်ာ့နည္းေနသည္ဟု သိရွိရသည္။

ကိုရီးယား စားေသာက္ကုန္ ထုတ္ကုမၸဏီမ်ား ကမၻာ့သီးႏွံေဈး က်ဆင္းမႈေၾကာင့္ အျမတ္ထြက္

Thu, 07/17/2014 - 15:44 -- admin_im@2018

စီးပြားေရးနွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ၂၀၁၄ ခုနွစ္ မိုးရာသီသစ္ပင္စိုက္ပြဲေတာ္

Tue, 07/15/2014 - 11:19 -- admin_im@2018

ယေန႔နံနက္(၁၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးနွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ကုန္သြယ္မႈျမွင့္တင္ေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးႏွင့္ စားသံုးသူေရးရာဦစီးဌာနတို႔ စုေပါင္းျပဳလုပ္ေသာ ၂၀၁၄ ခုနွစ္ မိုးရာသီသစ္ပင္စိုက္ပြဲေတာ္ကို စီးပြားေရးနွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ရံုးအမွတ္(၅၂)တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာပြင့္စန္းမွ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္အတူ သစ္ပင္စိုက္ပြဲေတာ္တြင္ ပါ၀င္စိုက္ပ်ိဳးပါသည္။ အဆိုပါ မိုးရာသီသစ္ပင္စိုက္ပြဲေတာ္တြင္ ကၽြန္းပင္၊ မေဟာ္ဂနီပင္ႏွင့္ အျခားသစ္ပင္မ်ိဳးစံုတို႔ စိုက္ပ်ိဳးခဲ့ၾကပါသည္။ အလားတူ ႏိုင္ငံတ၀ွမ္းရွိ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ ဌာန

ျမန္မာကုန္သြယ္မႈဗဟိုဌာနတြင္ ခင္းက်င္းျပသထားသည့္ ေဒသ ထြက္ကုန္မ်ား

Tue, 07/01/2014 - 13:16 -- admin_im@2018

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကမ္းနားလမ္း၊ တိုင္းေဒသႀကီး ဦးစီးမွဴးရံုးတြင္ ဖြင့္လွစ္သည့္ ျမန္မာကုန္သြယ္မႈဗဟိုဌာနသည္ ေဒသထြက္ကုန္မ်ားကို ျပည္တြင္းျပည္ပ ေစ်းကြက္မ်ားသို႔ ခ်ိတ္ဆက္ေပးလွ်က္ရွိရာ ေစ်းကြက္ထိုးေဖါက္လိုသည့္ ထုတ္လုပ္သူမ်ားအေနျဖင့္ ထုတ္လုပ္သည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ျမန္မာကုန္သြယ္မႈ ဗဟိုဌာနႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

 

 

 

 

၂၀၁၄ခုႏွစ္ ဇြန္လ (၂၁)ရက္ေန႔တြင္ ကမ္းနားလမ္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ တိုင္းေဒသႀကီး ဦးစီးမႈး႐ံုး တြင္ ဖြင့္လွစ္မည့္ MYANMAR TRADE CENTER

Tue, 07/01/2014 - 13:07 -- admin_im@2018

“Innovaive Thinking for Policy Making” သင္တန္း ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားသို႔ စီးပြားေရးနွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ကိုယ္စား ကုန္သြယ္မႈ ျမႇင့္တင္ေရး ဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ ဦးတိုးေအာင္ျမင့္ တက္ေရာက္ အမွာစကား ေျပာၾကား

Thu, 06/26/2014 - 12:51 -- admin_im@2018

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇြန္လ(၂၅)ရက္ - စီးပြားေရးနွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ Myanmar-Japan Center (MJC) တို႔ ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္ေသာ “Innovative Thinking for Policy Making”   သင္တန္းဖြင့္ပြဲကို ယေန႔နံနက္(၀၈၃၀)နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ စီးပြားေရးနွင့္ကူးသန္း ေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ စုေပါင္းခန္းမတြင္ က်င္းပျပလုပ္ရာ စီးပြားေရးနွင့္ ကူးသန္း ေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးကိုယ္စား ကုန္သြယ္မႈျမႇင့္တင္ ေရးဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ ဦးတိုးေအာင္ျမင့္ တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကား သည္။

ျမန္မာကုန္သြယ္မႈ ဗဟိုဌာန ဖြင့္ပြဲအခန္းအနားတြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦး၀င္းျမင့္ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကား

Sat, 06/21/2014 - 09:38 -- admin_im@2018

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ကမ္းနားလမ္းရွိ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴးရံုးတြင္ ယေန႔ဖြင့္လွစ္သည့္
ျမန္မာကုန္သြယ္မႈဗဟိုဌာန ဖြင့္ပြဲအခန္းအနားတြင္  စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဦး၀င္းျမင့္
အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားပါသည္။

အၿပည္ၿပည္ဆိုင္ ကုန္သြယ္မွူ ၿမင့္တင္ေရး

Mon, 01/27/2014 - 11:34 -- admin_im@2018

စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း

Myanmar

Pages

       အိႏၵိယႏိုင္ငံ၊ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးႏွင့္ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ Synthetic & Rayon Textiles Export Promotion Council (SRTEPC)တို႔မွ ႀကီးမႉး၍ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၊ Surat ၿမိဳ႕တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊စက္တင္ဘာလ(၂၈)ရက္ေန႔မွ(၃၀)ရက္ေန႔အထိ “2nd Edition of Source India” ကုန္စည္ျပပြဲကို က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾ...
Subscribe to Trade Promotion RSS

Made in myanmar export products

ထုတ္လုပ္သူအမည္  -  ေဒၚခင္ျမ

ထုတ္လုပ္သူလိပ္စာ - ၃၁ x ၃၂ လမ္းၾကား၊၆၃ x ၆၄ လမ္းၾကား ၊ခ်မ္းေအးသာဇံျမို ူ့နယ္၊မႏၱေလး ။

ထုတ္လုပ္သူအမည္       - ဒၚေဌးေဌးျမင့္

ေနရပ္လိပ္စာ               -ရတနာပံုးေစ်း၊

ထုတ္လုပ္သူအမည္  - ဦးမ်ိဳးျမင့္၊ေဒၚျမင့္ျမင့္ရီ

ထုတ္လုပ္သူလိပ္စာ -  ေပ်ာ္ဘြယ္ေလးေက်းရြာ ၊တြံေတးျမိ ု့။

ထုတ္လုပ္သူအမည္        -  ဦးေက်ာ္ေရႊ

ထုတ္လုပ္သူလိပ္စာ       - ခ်မ္းၿမသာစည္(၂လမ္း) ၊ အဂၤလားရပ္ကြက္ ၊တိုက္ၾကီးျမိဳ႕နယ္