ကုန္သြယ္မွူ စင္တာ

Mon, 01/27/2014 - 11:32 -- imadmin

စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း

Myanmar

အၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာ ကုန္သြယ္မွူ ၿမွင့္တင္ေရး ဌာနခြဲသတင္း

Fri, 01/24/2014 - 16:37 -- imadmin

ASEAN-Japan Centre(AJC) မွ ျကီးမႉးက်င္းပမည့္ Tokyo Game Show ျပပဲြ

အာဆီယံ-ဂ်ပန္စင္တာ  ASEAN-Japan Centre(AJC) မွ ျကီးမႉး၍ ASEAN Creative Network အစီအစဉ္အရ ၂၀၁၄ခုနွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန့မွ ၂၁ ရက္ေန့အထိ Tokyo Game Show 2014 ကို ဂ်ပန္နိုင္ငံရိွ Makuhari Messee၊ Chiba တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ပါျပီး အာဆီယံနိုင္ငံမ်ားမွ တစ္နိုင္ငံလွ်င္ ကုမၸဏီ(၅)ခုစီနွင့္ ၄င္းကုမၸဏီ တစ္ခုလွ်င္ တစ္ဦးစီအား တက္ေရာက္ျပသနိုင္ရန္ ဖိတ္ျကားလာပါသည္။

သုေတသနႏွင့္ နည္းပညာေပးေရး ဌာနခြဲ သတင္း

Fri, 01/24/2014 - 16:36 -- imadmin

စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿ

ၿပည္တြင္း ကုန္သြယ္မွူ ၿမွင့္တင္ေရး ဌာနခြဲ သတင္း

Fri, 01/24/2014 - 16:36 -- imadmin

ASEAN-Japan Centre(AJC) မွ ျကီးမႉး၍ CLMV Support Program တစ္ခုျဖစ္သည့္  The Mekong Design Selection

အာဆီယံ-ဂ်ပန္စင္တာ  ASEAN-Japan Centre(AJC) မွႀကီးမႉး၍ CLMV Support Program တစ္ခုျဖစ္သည့္ The Mekong Design Selection ကို ၂၀၁၄ ခုနွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၃၁ ရက္မွ နို၀င္ဘာလ ၄ ရက္ေန႕အထိ ဂ်ပန္နိုင္ငံရိွ G-Mark Exibition တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

စီမံေရးရာ ဌာနခြဲ သတင္း

Fri, 01/24/2014 - 16:31 -- imadmin

စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း

ေငြစာရင္းဌာန သတင္း

Fri, 01/24/2014 - 16:29 -- imadmin

ASEAN – Korea Centre (A K C) မွ ျကီးမႈးက်င္းပမည့္ ASEAN Trade Fair 2014 ျပပဲြ

အာဆီယံ-ကိုရီးယားစင္တာ ASEAN-Korea Center (AKC) မွ ႀကီးမႉး၍ ASEAN Trade Fair 2014 ကို ကိုရီးယားနိုင္ငံ၊ဆိုးလ္ၿမိဳ႕ COEX  အေဆာက္ဦးတြင္  ၂၀၁၄  ခုနစ္ နိုဝင္ဘာလ  (၁၂)  မွ(၁၅)ရက္ေန့  က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ျပီး  အာဆီယံနိုင္ငံမ်ား တစ္နိုင္ငံလွ်င္ ကုမၸဏီ လုပ္ငန္း တစ္ခုမွ   တစ္ဦးစီျဖင့္ လုပ္ငန္းရွင္(၉) ဦးခန္႕ကို တက္ေရာက္ျပသနိုင္ရန္  ဖိတ္ျကားထားပါသည္။

Pages

ပုသိမ္ၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမတြင္ မတ္ ၂၉ ရက္က Thai-Myanmar Friendship Fair 2018 ကုန္စည္ျပပြဲ ဖြင့္ပြဲက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးလွမိုးေအာင္ ၊ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀ...
Subscribe to Trade Promotion RSS

Made in myanmar export products

ထုတ္လုပ္သူအမည္  -  ေဒၚခင္ျမ

ထုတ္လုပ္သူလိပ္စာ - ၃၁ x ၃၂ လမ္းၾကား၊၆၃ x ၆၄ လမ္းၾကား ၊ခ်မ္းေအးသာဇံျမို ူ့နယ္၊မႏၱေလး ။

ထုတ္လုပ္သူအမည္       - ဒၚေဌးေဌးျမင့္

ေနရပ္လိပ္စာ               -ရတနာပံုးေစ်း၊

ထုတ္လုပ္သူအမည္  - ဦးမ်ိဳးျမင့္၊ေဒၚျမင့္ျမင့္ရီ

ထုတ္လုပ္သူလိပ္စာ -  ေပ်ာ္ဘြယ္ေလးေက်းရြာ ၊တြံေတးျမိ ု့။

ထုတ္လုပ္သူအမည္        -  ဦးေက်ာ္ေရႊ

ထုတ္လုပ္သူလိပ္စာ       - ခ်မ္းၿမသာစည္(၂လမ္း) ၊ အဂၤလားရပ္ကြက္ ၊တိုက္ၾကီးျမိဳ႕နယ္