သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ကုန္စည္မ်ား ကုန္သြယ္မႈ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ဆိုင္ရာ ေစ့စပ္ၫွိႏႈိင္းမႈမ်ား စတင္ျခင္း

Mon, 07/21/2014 - 11:22 -- admin_im@2018

          အီးယူႏွင့္ အျခားေသာ WTO အဖြဲ႕ဝင္ (၁၃) ႏိုင္ငံ/ေဒသ (ၾသစေၾတးလ်၊ ကေနဒါ၊ တ႐ုတ္၊ ေကာ့စတာရီကာ၊ တ႐ုတ္တိုင္ေပ၊ ေဟာင္ေကာင္ (တ႐ုတ္)၊ ဂ်ပန္၊ ကိုရီးယား၊ နယူးဇီလန္၊ ေနာ္ေဝ၊ ဆြစ္ဇာလန္၊ စင္ကာပူႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု) တို႔သည္ “Green Goods Initiative” ဟု ေခၚဆိုရမည့္ ကမၻာ့ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာကုန္စည္မ်ားကုန္သြယ္မႈ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစေရးအတြက္ ေစ့စပ္ၫွိႏႈိင္းမႈမ်ားအား ျပဳလုပ္ရန္ ၂၄-၁-၂၀၁၄ ရက္ေန႔တြင္ သေဘာတူခဲ့ၾကပါသည္။

အိႏၵိယႏိုင္ငံမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ပိုမိုစီးဝင္လာေစရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည့္ အိုင္ယာလန္ႏိုင္ငံ

Mon, 07/21/2014 - 11:19 -- admin_im@2018

  IDA Ireland  သည္ အိုင္ယာလန္ႏိုင္ငံတြင္ အိႏၵိယႏိုင္ငံမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ႏွစ္ဆ ပိုမိုတိုးတက္ေစရန္ႏွင့္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ငါးဆ ပိုမိုတိုးတက္ေစရန္ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါသည္။ အထူးသျဖင့္ သက္ရွိသတၱဝါမ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာသိပၸံပညာလုပ္ငန္း၊ေဆးပညာဆိုင္ရာနည္းပညာလုပ္ငန္း၊ အီလက္ထေရာနစ္လုပ္ငန္း၊ ေဆာ့ဝဲေရးဆြဲသည့္လုပ္ငန္း၊ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္း၊ ဒစ္ဂ်စ္တယ္မီဒီယာႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းစသည့္ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္မ်ားရွိ အိႏၵိယကုမၸဏီမ်ားကို ဦးတည္လ်က္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား စီးဝင္လာေအာင္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါသည္။

ဂ်ပန္ - အီးယူ စီးပြားေရး မိတ္ဖက္စာခ်ဳပ္ဆိုင္ရာ ဆဌမအႀကိမ္ေျမာက္ ေစ့စပ္ၫွိႏႈိင္းမႈမ်ား က်င္းပၿပီးစီးျခင္း

Mon, 07/21/2014 - 11:17 -- admin_im@2018

ကိုရီးယား EximBank က ဗီယက္နမ္သို႔ EDCF ေခ်းေငြ USD ၁၆၂ မီလီယံ ထုတ္ေခ်းခဲ့

Thu, 07/17/2014 - 15:50 -- admin_im@2018

ဂ်ပန္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား ၃ လအတြင္း ကိုရီးယား စေတာ့ရွယ္ယာ တစ္ထရီလီယံ၀မ္ ဖုိး၀ယ္ယူ

Thu, 07/17/2014 - 15:49 -- admin_im@2018

အာရွသားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားထဲတြင္ ဂ်ပန္တို႔သည္ ကိုရီးယားစေတာ့ခ္မ်ားကို အျခားႏိုင္ငံမ်ား ထက္ ပိုမို၀ယ္ယူခဲ့သည္။ ကိုရီးယား FSS က ဇူလိုင္ ၉ ရက္ေန႔ထုတ္ အစီရင္ခံစာအရ ဧၿပီလတြင္ (၂၈၁၁ ဘီလီယံ၀မ္)၊ ေမလတြင္ (၁၄၅၁ ဘီလီယံ၀မ္) ၀ယ္ယူခဲ့၍ အမ်ားဆံုးရွယ္ယာတစ္ခု တန္ဖိုးသည္ (၅၀၀.၃ ဘီလီယံ၀မ္) ျဖစ္သည္။ ေအာက္တိုဘာလမွ ယခုႏွစ္မတ္လအတြင္း ၄င္းတို႔ျပန္လည္ေရာင္းခ် ေသာ စေတာ့ခ္တန္ဖိုးသည္ ၇၂၇ ဘီလီယံ၀မ္ျဖစ္သည္။

ကိုရီးယား ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ‘ ခိုးယူကူးခ်မႈ ’ Plagiarism လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ၿပင္ဆင္

Thu, 07/17/2014 - 15:48 -- admin_im@2018

ပညာေရး၀န္ႀကီးအျဖစ္ အမည္စာရင္းတင္သြင္းျခင္းခံရေသာ Mr. Kim Myung-soo အေပၚ စြပ္စြဲခ်က္ မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္သူလူထု၏ ေ၀ဖန္မႈမ်ားအား တုန္႔ျပန္သည့္အေနျဖင့္ ကိုရီးယားပညာေရး၀န္ႀကီး ဌာနသည္ ‘ ခိုးယူကူးခ်မႈ ’ Plagiarism လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအသစ္မ်ားကို ေရးဆြဲထုတ္ျပန္သြားမည္ျဖစ္ သည္။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္က ေနာက္ဆံုးျပင္ဆင္ခဲ့ေသာ ‘ ခိုးယူကူးခ်မႈ ’ Plagiarism လုပ္ထံုးလုပ္နည္းတြင္ ‘ ခိုးယူကူးခ်မႈ ’ Plagiarism အား ‘ using the ideas and research fidings of another person without citing them ‘ ဟူ၍သာ ေဖာ္ျပထားရာ ‘ ခိုးယူကူးခ်မႈ ’ Plagiarism ကို အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုရာတြင္ ျပည့္စံုမႈမရွိဘဲ ေယဘူယ်သေဘာဆန္ေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ကိ္ုရီးယား သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၏ ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ား က်ဆင္း

Thu, 07/17/2014 - 15:46 -- admin_im@2018

အသက္ ၆၅ ႏွစ္ႏွင့္အထက္ ကိုရီးယားသက္ႀကီးရြယ္အို ငါးေယာက္တြင္ တစ္ေယာက္ခန္႔သည္ ပစၥည္း ဥစၥာပိုင္ဆုိင္မႈႏွင့္ ၀င္ေငြႏွစ္မ်ိဳးစလံုး ခ်ိဳ႕တဲ့လ်က္ရွိေၾကာင္း ကိုရီးယားက်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဌာန၏ အစီရင္ ခံစာတစ္ရပ္က ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ကုန္ပိုင္းစာရင္းအရ အသက္ ၆၅ ႏွစ္ႏွင့္အထက္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား ၏ ေငြေၾကးႏွင့္ပစၥည္းပိုင္ဆိုင္မႈတန္ဖိုးသည္ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ၀မ္သန္း ၃၀၀ ခန္႔သာရွိၿပီး အသက္ ၆၅ ႏွစ္ေအာက္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္မႈထက္ ၉.၁% ေလ်ာ့နည္းေနသည္ဟု သိရွိရသည္။

ကိုရီးယား စားေသာက္ကုန္ ထုတ္ကုမၸဏီမ်ား ကမၻာ့သီးႏွံေဈး က်ဆင္းမႈေၾကာင့္ အျမတ္ထြက္

Thu, 07/17/2014 - 15:44 -- admin_im@2018

စီးပြားေရးနွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ၂၀၁၄ ခုနွစ္ မိုးရာသီသစ္ပင္စိုက္ပြဲေတာ္

Tue, 07/15/2014 - 11:19 -- admin_im@2018

ယေန႔နံနက္(၁၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးနွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ကုန္သြယ္မႈျမွင့္တင္ေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးႏွင့္ စားသံုးသူေရးရာဦစီးဌာနတို႔ စုေပါင္းျပဳလုပ္ေသာ ၂၀၁၄ ခုနွစ္ မိုးရာသီသစ္ပင္စိုက္ပြဲေတာ္ကို စီးပြားေရးနွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ရံုးအမွတ္(၅၂)တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာပြင့္စန္းမွ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္အတူ သစ္ပင္စိုက္ပြဲေတာ္တြင္ ပါ၀င္စိုက္ပ်ိဳးပါသည္။ အဆိုပါ မိုးရာသီသစ္ပင္စိုက္ပြဲေတာ္တြင္ ကၽြန္းပင္၊ မေဟာ္ဂနီပင္ႏွင့္ အျခားသစ္ပင္မ်ိဳးစံုတို႔ စိုက္ပ်ိဳးခဲ့ၾကပါသည္။ အလားတူ ႏိုင္ငံတ၀ွမ္းရွိ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ ဌာန

ျမန္မာကုန္သြယ္မႈဗဟိုဌာနတြင္ ခင္းက်င္းျပသထားသည့္ ေဒသ ထြက္ကုန္မ်ား

Tue, 07/01/2014 - 13:16 -- admin_im@2018

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကမ္းနားလမ္း၊ တိုင္းေဒသႀကီး ဦးစီးမွဴးရံုးတြင္ ဖြင့္လွစ္သည့္ ျမန္မာကုန္သြယ္မႈဗဟိုဌာနသည္ ေဒသထြက္ကုန္မ်ားကို ျပည္တြင္းျပည္ပ ေစ်းကြက္မ်ားသို႔ ခ်ိတ္ဆက္ေပးလွ်က္ရွိရာ ေစ်းကြက္ထိုးေဖါက္လိုသည့္ ထုတ္လုပ္သူမ်ားအေနျဖင့္ ထုတ္လုပ္သည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ျမန္မာကုန္သြယ္မႈ ဗဟိုဌာနႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

 

 

 

 

Pages

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အစုိးရအဖြဲ႕၏ ၃၁-၈-၂၀၁၈ ရက္စြဲပါ အမိန္႕ ေၾကာ္ျငာစာ အမွတ္ ၉၄/၂၀၁၈ အရ အပ္ႏွင္းထားေသာ လုပ္ပုိင္ခြင့္ကုိ က်င့္သုံး၍ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနသည္...
       အိႏၵိယႏိုင္ငံ၊ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးႏွင့္ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ Synthetic & Rayon Textiles Export Promotion Council (SRTEPC)တို႔မွ ႀကီးမႉး၍ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၊ Surat ၿမိဳ႕တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊စက္တင္ဘာလ(၂၈)ရက္ေန႔မွ(၃၀)ရက္ေန႔အထိ “2nd Edition of Source India” ကုန္စည္ျပပြဲကို က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾ...
Subscribe to Trade Promotion RSS

Made in myanmar export products

ထုတ္လုပ္သူအမည္  -  ေဒၚခင္ျမ

ထုတ္လုပ္သူလိပ္စာ - ၃၁ x ၃၂ လမ္းၾကား၊၆၃ x ၆၄ လမ္းၾကား ၊ခ်မ္းေအးသာဇံျမို ူ့နယ္၊မႏၱေလး ။

ထုတ္လုပ္သူအမည္       - ဒၚေဌးေဌးျမင့္

ေနရပ္လိပ္စာ               -ရတနာပံုးေစ်း၊

ထုတ္လုပ္သူအမည္  - ဦးမ်ိဳးျမင့္၊ေဒၚျမင့္ျမင့္ရီ

ထုတ္လုပ္သူလိပ္စာ -  ေပ်ာ္ဘြယ္ေလးေက်းရြာ ၊တြံေတးျမိ ု့။

ထုတ္လုပ္သူအမည္        -  ဦးေက်ာ္ေရႊ

ထုတ္လုပ္သူလိပ္စာ       - ခ်မ္းၿမသာစည္(၂လမ္း) ၊ အဂၤလားရပ္ကြက္ ၊တိုက္ၾကီးျမိဳ႕နယ္