၂၀၁၄ခုႏွစ္ ဇြန္လ (၂၁)ရက္ေန႔တြင္ ကမ္းနားလမ္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ တိုင္းေဒသႀကီး ဦးစီးမႈး႐ံုး တြင္ ဖြင့္လွစ္မည့္ MYANMAR TRADE CENTER

Tue, 07/01/2014 - 13:07 -- admin_im@2018

“Innovaive Thinking for Policy Making” သင္တန္း ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားသို႔ စီးပြားေရးနွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ကိုယ္စား ကုန္သြယ္မႈ ျမႇင့္တင္ေရး ဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ ဦးတိုးေအာင္ျမင့္ တက္ေရာက္ အမွာစကား ေျပာၾကား

Thu, 06/26/2014 - 12:51 -- admin_im@2018

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇြန္လ(၂၅)ရက္ - စီးပြားေရးနွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ Myanmar-Japan Center (MJC) တို႔ ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္ေသာ “Innovative Thinking for Policy Making”   သင္တန္းဖြင့္ပြဲကို ယေန႔နံနက္(၀၈၃၀)နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ စီးပြားေရးနွင့္ကူးသန္း ေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ စုေပါင္းခန္းမတြင္ က်င္းပျပလုပ္ရာ စီးပြားေရးနွင့္ ကူးသန္း ေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးကိုယ္စား ကုန္သြယ္မႈျမႇင့္တင္ ေရးဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ ဦးတိုးေအာင္ျမင့္ တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကား သည္။

ျမန္မာကုန္သြယ္မႈ ဗဟိုဌာန ဖြင့္ပြဲအခန္းအနားတြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦး၀င္းျမင့္ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကား

Sat, 06/21/2014 - 09:38 -- admin_im@2018

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ကမ္းနားလမ္းရွိ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴးရံုးတြင္ ယေန႔ဖြင့္လွစ္သည့္
ျမန္မာကုန္သြယ္မႈဗဟိုဌာန ဖြင့္ပြဲအခန္းအနားတြင္  စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဦး၀င္းျမင့္
အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားပါသည္။

အၿပည္ၿပည္ဆိုင္ ကုန္သြယ္မွူ ၿမင့္တင္ေရး

Mon, 01/27/2014 - 11:34 -- admin_im@2018

စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း

Myanmar

ကုန္သြယ္မွူ စင္တာ

Mon, 01/27/2014 - 11:32 -- admin_im@2018

စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း

Myanmar

အၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာ ကုန္သြယ္မွူ ၿမွင့္တင္ေရး ဌာနခြဲသတင္း

Fri, 01/24/2014 - 16:37 -- admin_im@2018

ASEAN-Japan Centre(AJC) မွ ျကီးမႉးက်င္းပမည့္ Tokyo Game Show ျပပဲြ

အာဆီယံ-ဂ်ပန္စင္တာ  ASEAN-Japan Centre(AJC) မွ ျကီးမႉး၍ ASEAN Creative Network အစီအစဉ္အရ ၂၀၁၄ခုနွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန့မွ ၂၁ ရက္ေန့အထိ Tokyo Game Show 2014 ကို ဂ်ပန္နိုင္ငံရိွ Makuhari Messee၊ Chiba တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ပါျပီး အာဆီယံနိုင္ငံမ်ားမွ တစ္နိုင္ငံလွ်င္ ကုမၸဏီ(၅)ခုစီနွင့္ ၄င္းကုမၸဏီ တစ္ခုလွ်င္ တစ္ဦးစီအား တက္ေရာက္ျပသနိုင္ရန္ ဖိတ္ျကားလာပါသည္။

သုေတသနႏွင့္ နည္းပညာေပးေရး ဌာနခြဲ သတင္း

Fri, 01/24/2014 - 16:36 -- admin_im@2018

စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿ

ၿပည္တြင္း ကုန္သြယ္မွူ ၿမွင့္တင္ေရး ဌာနခြဲ သတင္း

Fri, 01/24/2014 - 16:36 -- admin_im@2018

ASEAN-Japan Centre(AJC) မွ ျကီးမႉး၍ CLMV Support Program တစ္ခုျဖစ္သည့္  The Mekong Design Selection

အာဆီယံ-ဂ်ပန္စင္တာ  ASEAN-Japan Centre(AJC) မွႀကီးမႉး၍ CLMV Support Program တစ္ခုျဖစ္သည့္ The Mekong Design Selection ကို ၂၀၁၄ ခုနွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၃၁ ရက္မွ နို၀င္ဘာလ ၄ ရက္ေန႕အထိ ဂ်ပန္နိုင္ငံရိွ G-Mark Exibition တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

စီမံေရးရာ ဌာနခြဲ သတင္း

Fri, 01/24/2014 - 16:31 -- admin_im@2018

စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း စမ္းသပ္ၿခင္း

ေငြစာရင္းဌာန သတင္း

Fri, 01/24/2014 - 16:29 -- admin_im@2018

ASEAN – Korea Centre (A K C) မွ ျကီးမႈးက်င္းပမည့္ ASEAN Trade Fair 2014 ျပပဲြ

အာဆီယံ-ကိုရီးယားစင္တာ ASEAN-Korea Center (AKC) မွ ႀကီးမႉး၍ ASEAN Trade Fair 2014 ကို ကိုရီးယားနိုင္ငံ၊ဆိုးလ္ၿမိဳ႕ COEX  အေဆာက္ဦးတြင္  ၂၀၁၄  ခုနစ္ နိုဝင္ဘာလ  (၁၂)  မွ(၁၅)ရက္ေန့  က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ျပီး  အာဆီယံနိုင္ငံမ်ား တစ္နိုင္ငံလွ်င္ ကုမၸဏီ လုပ္ငန္း တစ္ခုမွ   တစ္ဦးစီျဖင့္ လုပ္ငန္းရွင္(၉) ဦးခန္႕ကို တက္ေရာက္ျပသနိုင္ရန္  ဖိတ္ျကားထားပါသည္။

Pages

       အိႏၵိယႏိုင္ငံ၊ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးႏွင့္ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ Synthetic & Rayon Textiles Export Promotion Council (SRTEPC)တို႔မွ ႀကီးမႉး၍ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၊ Surat ၿမိဳ႕တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊စက္တင္ဘာလ(၂၈)ရက္ေန႔မွ(၃၀)ရက္ေန႔အထိ “2nd Edition of Source India” ကုန္စည္ျပပြဲကို က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾ...
Subscribe to Trade Promotion RSS

Made in myanmar export products

ထုတ္လုပ္သူအမည္  -  ေဒၚခင္ျမ

ထုတ္လုပ္သူလိပ္စာ - ၃၁ x ၃၂ လမ္းၾကား၊၆၃ x ၆၄ လမ္းၾကား ၊ခ်မ္းေအးသာဇံျမို ူ့နယ္၊မႏၱေလး ။

ထုတ္လုပ္သူအမည္       - ဒၚေဌးေဌးျမင့္

ေနရပ္လိပ္စာ               -ရတနာပံုးေစ်း၊

ထုတ္လုပ္သူအမည္  - ဦးမ်ိဳးျမင့္၊ေဒၚျမင့္ျမင့္ရီ

ထုတ္လုပ္သူလိပ္စာ -  ေပ်ာ္ဘြယ္ေလးေက်းရြာ ၊တြံေတးျမိ ု့။

ထုတ္လုပ္သူအမည္        -  ဦးေက်ာ္ေရႊ

ထုတ္လုပ္သူလိပ္စာ       - ခ်မ္းၿမသာစည္(၂လမ္း) ၊ အဂၤလားရပ္ကြက္ ၊တိုက္ၾကီးျမိဳ႕နယ္