ဆန္စပါးလုပ္ငနး္က႑ရွိ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္(၅)ခုတို႔၏ စီမံကိန္းအဆိုျပဳလႊာမ်ားအား သုံးသပ္အတည္ျပဳျခင္းအစည္းအေဝး

Thu, 08/18/2016 - 16:23 -- NES_user

NES ၏ ဆန္စပါးလုပ္ငန္းက႑ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ဆန္စပါးလုပ္ငန္းက႑၏ႏွင့္ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္မည့္လုပ္ငန္းစဥ္အေသးစိတ္လုပ္ငန္းစီမံခ်က္(POA)ရွိ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္မည့္လုပ္ငန္းစီမံခ်က္(၅)ခုတို႔၏စီမံကိန္းအဆိုျပဳလႊာမ်ားအားသုံးသပ္အတည္ျပဳျခင္းအစည္းအေဝးတစ္ရပ္ကို ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ေနျပည္ေတာ္ရွိစီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊႐ုံးအမွတ္ (၅၂)၊ အစည္းအေဝးခန္းမတြင္က်င္းပျပဳလုပ္ရာျမန္မာကုန္သြယ္မႈျမႇင့္တင္ေရးအဖြဲ႕မွ ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ဦးေအာင္စိုးမွတက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကားကာအစည္းအေဝးတစ္ေလ်ာက္လိုအပ္သည္မ်ားကို ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးအႀကံျပဳေပးခဲ့ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံ၊ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ စားသုံးသူေရးရာဦးစီးဌာန၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ဦးစီးမွူးကဦးေဆာင္ညႇိႏွိုင္းေပါင္းစပ္မွုျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေရထြက္လုပ္ငန္း ရွင္မ်ားႏွင့္ ကိုရီးယားနိုင္ငံကုမၸဏီ BXT International Co.,Ltd တို႔ေရ

Mon, 07/25/2016 - 12:47 -- NES_user

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံ၊ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ စားသုံးသူေရးရာဦးစီးဌာန၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ဦးစီးမွူးကဦးေဆာင္ညႇိႏွိုင္းေပါင္းစပ္မွုျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေရထြက္လုပ္ငန္း ရွင္မ်ားႏွင့္ ကိုရီးယားနိုင္ငံကုမၸဏီ BXT International Co.,Ltd တို႔ေရထြက္

နယ္သာလန္ႏိုင္ငံရန္ပုံေငြအပိုင္း (၃) ျမန္မာ၊ကယားျပည္နယ္ဗဟုိျပဳအားလုံးပါ၀င္ေသာခရီးသြားလုပ္ငန္း စီမံကိန္း ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ဇြန္လအတြင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္လုပ္ငန္းမ်ား

Mon, 07/25/2016 - 09:54 -- NES_user

နယ္သာလန္ႏိုင္ငံရန္ပုံေငြအပိုင္း (၃) ျမန္မာ၊ ကယားျပည္နယ္ဗဟုိျပဳအားလုံးပါ၀င္ေသာခရီးသြားလုပ္ငန္းစီမံကိန္း၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ဇြန္လအတြင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္လုပ္ငန္းမ်ား

 

အမ်ိဳးသားပို႔ကုန္မဟာဗ်ဴဟာ တိုးတက္မွုအစီရင္ခံစာႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပၿပီးစီး

Thu, 07/14/2016 - 13:03 -- NES_user

 

အမ်ိဳးသားပို႔ကုန္မဟာဗ်ဴဟာ တိုးတက္မွုအစီရင္ခံစာႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပၿပီးစီး

Pages

          တရုတ္နိုင္ငံတြင္ ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပႏိုင္ခဲ့ျခင္းျမန္မာ့ပဲေဈးကြက္ျမွင့္တင္ေရးဖိုရမ္ကို  ၂၀၁၈ ခုနွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ တရုတ္ျပည္သူ႕သမၼတနိုင္ငံ၊ ကြမ္းရွီးကြ်မ့္ကိုယ္ပိုင္  အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ နန္နင္းၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာကုန္သြယ္ေရးကိုယ္စားလွယ္ရံုးညီလာခံခန္းမ၌  က်င္းပျပဳ လုပ္ရာနန္နင္းျမိ...
Subscribe to Trade Promotion RSS

Made in myanmar export products

ထုတ္လုပ္သူအမည္  -  ေဒၚခင္ျမ

ထုတ္လုပ္သူလိပ္စာ - ၃၁ x ၃၂ လမ္းၾကား၊၆၃ x ၆၄ လမ္းၾကား ၊ခ်မ္းေအးသာဇံျမို ူ့နယ္၊မႏၱေလး ။

ထုတ္လုပ္သူအမည္       - ဒၚေဌးေဌးျမင့္

ေနရပ္လိပ္စာ               -ရတနာပံုးေစ်း၊

ထုတ္လုပ္သူအမည္  - ဦးမ်ိဳးျမင့္၊ေဒၚျမင့္ျမင့္ရီ

ထုတ္လုပ္သူလိပ္စာ -  ေပ်ာ္ဘြယ္ေလးေက်းရြာ ၊တြံေတးျမိ ု့။

ထုတ္လုပ္သူအမည္        -  ဦးေက်ာ္ေရႊ

ထုတ္လုပ္သူလိပ္စာ       - ခ်မ္းၿမသာစည္(၂လမ္း) ၊ အဂၤလားရပ္ကြက္ ၊တိုက္ၾကီးျမိဳ႕နယ္