● ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္းပုိ႔ကုန္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ e-Services စနစ္ျဖင့္ စာရင္းေပးသြင္းႏုိင္ျခင္း

Tue, 04/25/2017 - 14:00 -- HolaKo

ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ေဆာ္ဒီအာေရဗ်ႏိုင္ငံသုိ႔ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္း      ဆုိင္ရာ ထုတ္ကုန္မ်ားအား တင္ပုိ႔ရာတြင္ ကုမၸဏီဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ာအား e-Services စနစ္ျဖင့္ စနစ္တက် စာရင္းေပးသြင္းေစလုိပါေၾကာင္း ေဆာ္ဒီအစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရး အဖြဲ႔မွ www.sfda.gov.sa/ar/food/eservices/pages/FERSL.aspx တြင္ စာရင္းေပးသြင္းႏုိင္ ေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားထားပါသည္။

Manufacturer of Glass and Mirror

Fri, 04/07/2017 - 12:51 -- MyanmaR_TradE_C...

            တရုတ္ႏိုင္ငံရွိ Qinhuangdao Likang Glass Co., Ltd မွ  float glass/tinted float

 glass/ reflective glass/mirror/louver glass/cut to size glass (piture frame glass )

 စသည့္ ဖန္ထည္/ မွန္ထည္ပစၥည္းမ်ားကို ေရာင္းခ်လုိေၾကာင္း မိတ္ဆက္လာပါသည္။

 စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ားအေနျဖင့္  Qinhuangdao Likang Glass Co., Ltd ၊ cell: 0086-

 18830464681 ၊ Skype: kevin.liu868 ၊ QQ: 709466421 ၊ website:

 www.likangglass.com သို႔ ဆက္သြယ္စံုစမ္းႏိုင္ပါေၾကာင္း သတင္းေကာင္း

 ပါအပ္ပါသည္။ MTC (Ygn)

ျမန္မာသရက္သီးအေျခာက္ ၀ယ္ယူလုိ

Fri, 03/24/2017 - 14:50 -- IT_international

တရုတ္အြန္လုိင္း Shopping Company တစ္ခုမွ အသင့္စားသုံးႏုိင္သည့္ ျမန္မာသရက္သီးအေျခာက္၊ Blue Berry သီအေျခာက္၊ ပိန္းနဲသီးအေျခာက္ (Half Dried) နွင့္ Crispy ကဲ႕သုိ႕ Whole Dried ႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္စား ၀ယ္ယူလုိပါသည္။

Sulphur Free, Additives Free ႏွင့္ Preserves Free အရည္အေသြးမ်ိဳးကုိ တႏွစ္လ်ွင္ တစ္တန္ခန္႕ စတင္၀ယ္ယူလုိပါသည္။

ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္းက႑ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းအေဝးက်င္းပျခင္း

Thu, 03/23/2017 - 15:13 -- NES_user

      ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္းက႑ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းအေဝးက်င္းပျခင္း

ေရာ္ဘာလုပ္ငန္းက႑ ဖြံ ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပျခင္း

Thu, 03/23/2017 - 15:12 -- NES_user

ေရာ္ဘာလုပ္ငန္းက႑ ဖြံ ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပျခင္း

ဆီထြက္သီးႏွံ က႑ပို႔ကုန္ဝင္ေငြတိုးျမင့္ေရးစီမံကိန္း အသိပညာေပးအလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ ႏွင့္ သင္တန္းမ်ားက်င္းပျခင္း

Thu, 03/23/2017 - 15:10 -- NES_user

ဆီထြက္သီးႏွံ က႑ပို႔ကုန္ဝင္ေငြတိုးျမင့္ေရးစီမံကိန္း အသိပညာေပးအလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ ႏွင့္ သင္တန္းမ်ားက်င္းပျခင္း

အမ်ိဳးသားပို႔ကုန္မဟာဗ်ဴဟာအေကာင္အထည္ေဖာ္မွုကိုအြန္လိုင္းစနစ္ အသုံးျပဳ၍ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းဆိုင္ရာ သင္တန္းပို႔ခ်ျခင္း

Thu, 03/23/2017 - 15:06 -- NES_user

အမ်ိဳးသားပို႔ကုန္မဟာဗ်ဴဟာအေကာင္အထည္ေဖာ္မွုကိုအြန္လိုင္းစနစ္အသုံးျပဳ၍ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းဆိုင္ရာသင္တန္းပို႔ခ်ျခင္း

          ျမန္မာနိုင္ငံ၏အမ်ိဳးသားပို႔ကုန္မဟာဗ်ဴဟာကို စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ဦးေဆာင္ကာ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာန မ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ညႇိႏွိုင္း ၍ နိုင္ငံတကာကုန္သြယ္မွု ဗဟိုဌာန-ITC၏ နည္းပညာအကူအညီႏွင့္ ဦးစားေပးက႑မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကို ေဆာင္ရြက္လၽွက္ရွိပါသည္။

ေရထြက္ပစၥည္းလုပ္ငန္းက႑ ညႇိႏွိုင္းအစည္းအေဝးက်င္းပျခင္း

Thu, 03/23/2017 - 15:03 -- NES_user

ေရထြက္ပစၥည္းလုပ္ငန္းက႑ ညႇိႏွိုင္းအစည္းအေဝးက်င္းပျခင္း

အထည္အလိပ္ႏွင့္အဝတ္အထည္လုပ္ငန္းက႑ညႇိႏွိုင္းအစည္းအေဝးက်င္းပျခင္း

Thu, 03/23/2017 - 15:02 -- NES_user

အထည္အလိပ္ႏွင့္အဝတ္အထည္လုပ္ငန္းက႑ညႇိႏွိုင္းအစည္းအေဝးက်င္းပျခင္း

Pages

Subscribe to Trade Promotion RSS

Made in myanmar export products

ထုတ္လုပ္သူအမည္  -  ေဒၚခင္ျမ

ထုတ္လုပ္သူလိပ္စာ - ၃၁ x ၃၂ လမ္းၾကား၊၆၃ x ၆၄ လမ္းၾကား ၊ခ်မ္းေအးသာဇံျမို ူ့နယ္၊မႏၱေလး ။

ထုတ္လုပ္သူအမည္       - ဒၚေဌးေဌးျမင့္

ေနရပ္လိပ္စာ               -ရတနာပံုးေစ်း၊

ထုတ္လုပ္သူအမည္  - ဦးမ်ိဳးျမင့္၊ေဒၚျမင့္ျမင့္ရီ

ထုတ္လုပ္သူလိပ္စာ -  ေပ်ာ္ဘြယ္ေလးေက်းရြာ ၊တြံေတးျမိ ု့။

ထုတ္လုပ္သူအမည္        -  ဦးေက်ာ္ေရႊ

ထုတ္လုပ္သူလိပ္စာ       - ခ်မ္းၿမသာစည္(၂လမ္း) ၊ အဂၤလားရပ္ကြက္ ၊တိုက္ၾကီးျမိဳ႕နယ္