အမ်ိဳးသားပို႔ကုန္မဟာဗ်ဴဟာခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑၊ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းအေဝးက်င္းပျခင္း

Thu, 10/06/2016 - 18:49 -- NES_user

အမ်ိဳးသားပို႔ကုန္မဟာဗ်ဴဟာခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑၊ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းအေဝးက်င္းပျခင္း

ကယားျပည္နယ္ခရီးသြားလုပ္ငန္း စီမံကိန္းႀကီးၾကပ္မွုေကာ္မတီ အစည္းအေဝးက်င္းပၿပီးစီးျခင္း

Thu, 10/06/2016 - 18:39 -- NES_user

ကယားျပည္နယ္  ခရီးသြားလုပ္ငန္းစီမံကိန္းႀကီးၾကပ္မွုေကာ္မတီအစည္းအေဝးက်င္းပၿပီးစီးျခင္း

ဆီထြက္သီးႏွံက႑ ပို႔ကုန္ဝင္ေငြတိုးျမင့္ေရးစီမံကိန္းအတြက္ စီမံကိန္းဝင္အက်ိဳးရွိမည့္သူမ်ားအျဖစ္ပူးေပါင္းပါဝင္ ေရးဆႏၵရွိသူမ်ား(EOI)ေလၽွာက္ထားနိုင္ေရး အစည္းအေဝးက်င္းပၿပီးစီး

Fri, 08/26/2016 - 16:34 -- NES_user

ဆီထြက္သီးႏွံက႑ ပို႔ကုန္ဝင္ေငြတိုးျမင့္ေရးစီမံကိန္းအတြက္ စီမံကိန္းဝင္ အက်ိဳးရွိမည့္သူမ်ားအျဖစ္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေရးဆႏၵရွိသူမ်ား(EOI)ေလၽွာက္ထားနိုင္ေရးအစည္းအေဝးက်င္းပၿပီးစီး

ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑စာရင္းအင္းစနစ္ပိုမိုတိုးတက္လာေစေရးအတြက္ System of Tourism Statistics အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပၿပီးစီး

Thu, 08/25/2016 - 15:43 -- NES_user

ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑ စာရင္းအင္းစနစ္ပိုမိုတိုးတက္လာေစေရးအတြက္ System of Tourism Statistics အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပၿပီးစီး
၁။    အမ်ိဳးသားပို႔ကုန္မဟာဗ်ဴဟာရွိ ဝန္ေဆာင္မွုက႑တစ္ရပ္ျဖစ္သည့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစေရးအတြက္ နယ္သာလန္နိုင္ငံ၊ ဖြံ့ၿဖိဳးဆဲနိုင္ငံမ်ားမွ သြင္းကုန္ျမႇင့္တင္ေရးဗဟို ဌာနမွ Netherlands Trust Fund-NTF III  ၏ရန္ပုံေငြအေထာက္အပံ့ႏွင့္ နိုင္ငံတကာ ကုန္သြယ္မွုဗဟိုဌာန ITC ၏နည္းပညာအကူအညီျဖင့္ကယားျပည္နယ္တြင္Inclusive Tourism Focusing on Kayah State စီမံကိန္းကို ၂၀၁၄ခုႏွစ္မွစတင္၍ ကယားျပည္နယ္တြင္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္လၽွက္ရွိပါသည္။

ဆန္စပါးလုပ္ငန္းက႑ရွိ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္(၅)ခုတို႔၏ စီမံကိန္းအဆိုျပဳလႊာမ်ားအား သုံးသပ္အတည္ျပဳျခင္းအစည္းအေဝး

Thu, 08/18/2016 - 16:29 -- NES_user

NES ၏ ဆန္စပါးလုပ္ငန္းက႑ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ဆန္စပါးလုပ္ငန္းက႑၏ႏွင့္ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္မည့္လုပ္ငန္းစဥ္အေသးစိတ္လုပ္ငန္းစီမံခ်က္(POA)ရွိ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္မည့္လုပ္ငန္းစီမံခ်က္(၅)ခုတို႔၏စီမံကိန္းအဆိုျပဳလႊာမ်ားအားသုံးသပ္အတည္ျပဳျခင္းအစည္းအေဝးတစ္ရပ္ကို ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ေနျပည္ေတာ္ရွိစီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊႐ုံးအမွတ္ (၅၂)၊ အစည္းအေဝးခန္းမတြင္က်င္းပျပဳလုပ္ရာျမန္မာကုန္သြယ္မႈျမႇင့္တင္ေရးအဖြဲ႕မွ ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ဦးေအာင္စိုးမွတက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကားကာအစည္းအေဝးတစ္ေလ်ာက္လိုအပ္သည္မ်ားကို ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးအႀကံျပဳေပးခဲ့ပါသည္။

Pages

           FAO မွ ဦးစီးက်င္းပသည့္ “National Stakeholder Consulation Workshop on  Conceptualizing a Policy Framework for Nutrition Sensitive Food System for Myanmar”  အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို ၁၉.၃....
Subscribe to Trade Promotion RSS

Made in myanmar export products

ထုတ္လုပ္သူအမည္  -  ေဒၚခင္ျမ

ထုတ္လုပ္သူလိပ္စာ - ၃၁ x ၃၂ လမ္းၾကား၊၆၃ x ၆၄ လမ္းၾကား ၊ခ်မ္းေအးသာဇံျမို ူ့နယ္၊မႏၱေလး ။

ထုတ္လုပ္သူအမည္       - ဒၚေဌးေဌးျမင့္

ေနရပ္လိပ္စာ               -ရတနာပံုးေစ်း၊

ထုတ္လုပ္သူအမည္  - ဦးမ်ိဳးျမင့္၊ေဒၚျမင့္ျမင့္ရီ

ထုတ္လုပ္သူလိပ္စာ -  ေပ်ာ္ဘြယ္ေလးေက်းရြာ ၊တြံေတးျမိ ု့။

ထုတ္လုပ္သူအမည္        -  ဦးေက်ာ္ေရႊ

ထုတ္လုပ္သူလိပ္စာ       - ခ်မ္းၿမသာစည္(၂လမ္း) ၊ အဂၤလားရပ္ကြက္ ၊တိုက္ၾကီးျမိဳ႕နယ္