ျမန္မာနိုင္ငံအမ်ိဳးသားပို႔ကုန္မဟာဗ်ဴဟာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းစတင္သည့္ အခမ္းအနား

Mon, 06/13/2016 - 15:04 -- NES_user

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံအမ်ိဳးသားပို႔ကုန္မဟာဗ်ဴဟာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းစတင္သည့္ အခမ္းအနားကို  ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္း ဗဟိုဌာန - ၂ (MICC - II) ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး နိုင္ငံေတာ္ ဒုတိယသမၼတ (၂) ဦးဉာဏ္ထြန္း တက္ေရာက္ ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ပါသည္။

ကုန္သြယ္မွုသတင္းအခ်က္အလက္ကြန္ရက္ တည္ေထာင္ ဖြဲ႕စည္းျခင္း ကနဦး ေရွ႕ေျပး စီမံကိန္း

Mon, 06/13/2016 - 14:43 -- NES_user

သတင္းစာေစာင္-STDF:486 ျမန္မာနိုင္ငံဆီထြက္သီးႏွံ တန္ဖိုးကြင္းဆက္တစ္ေလၽွာက္ အစားအစာေဘးကင္းရွင္းေရးႏွင့္ အပင္ပိုးမႊားကင္းရွင္းေရး သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီမွုတိုးတက္ၿပီးပို႔ကုန္ဝင္ေငြ တိုးတက္ေရးစီမံကိန္း

Mon, 06/13/2016 - 13:20 -- NES_user

ျမန္မာနိုင္ငံဆီထြက္သီးနွံက႑ ပို႕ကုန္၀င္ေငြတိုးျမင့္လာေစေရးအတြက္ အစားအစာလုံျခံဳစိတ္ခ်မႈရွိေရးနွင့္ အပင္ပိုးမႊားကင္းရွင္းေရးအစီအမံမ်ားဆိုင္ရာ(SPS) စီမံကိနး္

Mon, 06/13/2016 - 13:17 -- NES_user

Pages

          တရုတ္နိုင္ငံတြင္ ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပႏိုင္ခဲ့ျခင္းျမန္မာ့ပဲေဈးကြက္ျမွင့္တင္ေရးဖိုရမ္ကို  ၂၀၁၈ ခုနွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ တရုတ္ျပည္သူ႕သမၼတနိုင္ငံ၊ ကြမ္းရွီးကြ်မ့္ကိုယ္ပိုင္  အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ နန္နင္းၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာကုန္သြယ္ေရးကိုယ္စားလွယ္ရံုးညီလာခံခန္းမ၌  က်င္းပျပဳ လုပ္ရာနန္နင္းျမိ...
Subscribe to Trade Promotion RSS

Made in myanmar export products

ထုတ္လုပ္သူအမည္  -  ေဒၚခင္ျမ

ထုတ္လုပ္သူလိပ္စာ - ၃၁ x ၃၂ လမ္းၾကား၊၆၃ x ၆၄ လမ္းၾကား ၊ခ်မ္းေအးသာဇံျမို ူ့နယ္၊မႏၱေလး ။

ထုတ္လုပ္သူအမည္       - ဒၚေဌးေဌးျမင့္

ေနရပ္လိပ္စာ               -ရတနာပံုးေစ်း၊

ထုတ္လုပ္သူအမည္  - ဦးမ်ိဳးျမင့္၊ေဒၚျမင့္ျမင့္ရီ

ထုတ္လုပ္သူလိပ္စာ -  ေပ်ာ္ဘြယ္ေလးေက်းရြာ ၊တြံေတးျမိ ု့။

ထုတ္လုပ္သူအမည္        -  ဦးေက်ာ္ေရႊ

ထုတ္လုပ္သူလိပ္စာ       - ခ်မ္းၿမသာစည္(၂လမ္း) ၊ အဂၤလားရပ္ကြက္ ၊တိုက္ၾကီးျမိဳ႕နယ္