ပိုးထည္ ခ်ည္ထည္ ရုိးရာ၀တ္စံု

Fri, 11/06/2015 - 14:44 -- Research_Content

ထုတ္လုပ္သူအမည္       - ဒၚေဌးေဌးျမင့္

ေနရပ္လိပ္စာ               -ရတနာပံုးေစ်း၊

ဖုန္းနံပါတ္                   ၀၉၆၈၀၆၆၀၈ ၊ ၀၉၇၉၇၅၄၈၈၀၈

အမ်ိဳးအစား                  ပိုးထည္ ခ်ည္ထည္

၀မ္ဆက္အျပာ အကၤ်ီ (၁၀၀၀၀က်ပ္)  လံုခ်ည္ (၁၅၀၀၀က်ပ္)