ဖန္စီ ပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး

Mon, 10/19/2015 - 11:33 -- Research_Content

ထုတ္လုပ္သူအမည္  - ဦးမ်ိဳးျမင့္၊ေဒၚျမင့္ျမင့္ရီ

ထုတ္လုပ္သူလိပ္စာ -  ေပ်ာ္ဘြယ္ေလးေက်းရြာ ၊တြံေတးျမိ ု့။

ဖုန္းနံပါတ္               -  ၀၉-၇၉၆၃၈၃၈၃၊ ၀၉-၄၄၈၀၄၀၃၀၀။