ျမန္မာ့ခ်ည္ထည္အမ်ိဳးမ်ိဳး

Wed, 11/25/2015 - 11:34 -- Research_Content

ထုတ္လုပ္သူအမည္  -  ေဒၚခင္ျမ

ထုတ္လုပ္သူလိပ္စာ - ၃၁ x ၃၂ လမ္းၾကား၊၆၃ x ၆၄ လမ္းၾကား ၊ခ်မ္းေအးသာဇံျမို ူ့နယ္၊မႏၱေလး ။

ဖုန္းနံပါတ္             - ၀၉-၄၀၂၆၉၄၇၆၀