၀ါးခေမာက္အမ်ိဳးမ်ိဳး

Thu, 10/15/2015 - 11:16 -- Research_Content

ထုတ္လုပ္သူအမည္        -  ဦးေက်ာ္ေရႊ

ထုတ္လုပ္သူလိပ္စာ       - ခ်မ္းၿမသာစည္(၂လမ္း) ၊ အဂၤလားရပ္ကြက္ ၊တိုက္ၾကီးျမိဳ႕နယ္

ထုတ္လုပ္သည့္အမ်ိဳးအစား  - ၀ါးခေမာက္အမ်ိဳးမ်ိဳး

ေဒသေဈးႏႈန္း                 -၇၀၀ မွ ၁၂၀၀က်ပ္